printlogo
http://www.ethz.ch/
Die Welt der Karten
 
print
  

Literature for Map Curators: Polish list

gdc-liber
LIBER Groupe des Cartothécaires
welt

Polish List (Lucynia Szaniawska)

Cartography

Balcerzak, Jerzy: Uogólnione odwzorowanie Roussilhe'a powierzchni elipsoidy. - Warszawa : Politechnika Warszawska, 2000. - 65 s., 16 il. - (Prace Naukowe / Politechnika Warszawska ; z. 37 Geodezja). - Bibliogr. - Summary

Baran, Ludomir Włodzimierz: Teoretyczne podstawy opracowania wyników pomiarów geodezyjnych. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 1999. - 344 s., 47 il., 8 tabl. - ISBN 83-011286-58

Baranowska, Teresa & Gronet Ryszard & Poławski Zenon F.: Koncepcja mapy użytkowania ziemi w skali 1:50 000 dla obszaru Polski.- Warszawa : Instytut Geodezji i Kartografii, 2002.- 105 s. il. - Bibliogr. - Summary. - (Seria Monograficzna ; 4)

Cartographic activities in Poland 1999-2002. National report. Submitted to the 12th General Assembly of the International Cartographic Association, Durban, South Africa, August 2003 / Compiled by Izabella Krauze-Tomczyk [et al.] ; Polish National Committee for International Cartographic Association. - Warszawa : Head Office of Geodesy and Cartography, 2003. - 50 s., 28 il. - Bibliogr. - ISBN 83-239-7389-X

Ciołkosz, Andrzej & Bielecka, Elżbieta: Pokrycie terenu w Polsce : Bazy danych CORINE Land Cover. - Warszawa : Główny Inspektorat Ochrony Środowiska, 2005. - 76 s., 9 tabl. - Bibliogr. - ISBN 83-7217-257-9

Ciołkosz, Andrzej & Jakomilska, Anna: Przetwarzanie cyfrowych zdjęć satelitarnych. Symulacja komputerowa za pomocą kartki papieru i ołówka. - Warszawa : Uniwersytet Warszawski. Wydział Geografii i Studiów Regionalnych, 2004. - 116 s., tabl. - Bibliogr. - ISBN 83-89502-X

Ciołkosz, Andrzej & Michalski, Jerzy & Olędzki, Jan R.: Interpretacja zdjęć lotniczych. - Warszawa ; Wydawnictwo Naukowe PWN, 1999. - 458, 18 nlb. s., 355 il., 22 tabl. - Bibliogr.- ISBN 83-011288-01

Co zwie się koncepcja mapy? : główne problemy współczesnej kartografii 2004 / pod red. Władysława Pawlaka i Waldemara Spallka. - Wrocław : Uniwersytet Wrocławski. Pracownia Atlasu Dolnego Śląska ; Zakład Kartografii Instytutu Geografii i Rozwoju Regionalnego, 2005. - 191 s., 16 tabl., il. - Bibliogr. - ISBN 83-915878-5-1

Geoinformacja w Polsce. Materiały XII Konferencji Polskiego Towarzystwa Informacji Przestrzennej / Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej. - 188 s., il., tabl. - (Roczniki Geomatyki = Annals of Geomatics / Polish Association for Spatial Information ; [Jerzy Gaździcki red. nacz.] ; T.1, z. 1). - Warszawa : PTIP, 2003. - ISSN 1731-5522

Informator o produktach geograficznych opracowanych w standardach NATO w Wojsku Polskim / oprac. Eugeniusz Sobczyński, Bogdan Zawiśliński, Jerzy Pietruszka. - Warszawa : Ministerstwo Obrony Narodowej ; Sztab Generalny Wojska Polskiego, 2004. - 135 s., 12 tabl. skorowidzowych

Kartografia polska u progu XXI wieku. XXVII Ogólnopolska Konferencja Kartograficzna, Warszawa 8-9 grudnia 2000 / Główny Urząd Geodezji i Kartografii [et al.]. - Warszawa : Glówny Geodeta Kraju, 2000. - 289 s. - (Materiały Ogólnopolskich Konferencji Kartograficznych ; T.22). - Bibliogr. - ISBN 83-239-0706-4

Kartografia w polskim systemie edukacyjnym. XXVI Ogólnopolska Konferencja Kartograficzna. Słupsk - Ustka, 14-16 X 1999 roku / Instytut Geografii Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Słupsku ; Komisja Kartograficzna Polskiego Towarzystwa Geograficznego ; Red. tomu Ryszard Klimko. - Słupsk : Bogucki Wydaw. Naukowe, 1999. - 176 s. - (Materiały Ogólnopolskich Konferencji Kartograficznych ; T. 21). - Bibliogr. - ISBN 83-88163-07-8

Kartografia tematyczna w kształtowaniu środowiska geograficznego. XXX Ogólnopolska Konferencja Kartograficzna. Poznań 21-22 X 2004 / Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Instytut Geografii Fizycznej i Kształtowania Środowiska Przyrodniczego ; Red. tomu Leon Kozacki, Beata Medyńska-Gulij. - Poznań : Bogucki Wydaw. Naukowe, 2004. - 344 s. - (Materiały Ogólnopolskich Konferencji Kartograficznych ; T. 25). - Bibliogr. - ISBN 83-89290-75-8

Kartografia w turystyce - turystyka w kartografii. XXIX Ogólnopolska Konferencja Kartograficzna. Kraków, 23-25 października 2003 r. / Uniwersytet Jagielloński. Instytut Geografii ; Polskie Towarzystwo Geograficzne ; red. tomu: Kazimierz Trafas, Paweł Struś, Janusz Szewczuk. - Kraków : Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2003. - 130 s., mapy. - Bibliogr. - (Materiały Ogólnopolskich Konferencji Kartograficznych ; T. 24). - ISBN 83-88424-28-9

Kataster, fotogrametria, geoinformatyka - nowoczesne technologie i perspektywy rozwoju. = Cadastre, photogrammetry, geoinformatics - modern technologies and development perspectives. Materiały Trzeciej Międzynarodowej Konferencji zorganizowanej w dniach 26-28 września 2002 w Krakowie i Osieczanach / [red. Władysław Mierzwa] ; Akademia Rolnicza im. H. Kołłątaja w Krakowie. - Kraków : Akademia Rolnicza, 2001. - 422 s., il., mapy. - (Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji ; vol. 11). - Bibliogr. - ISBN 83-91572-30-7

Klimczak, Halina: Modelowanie kartograficzne w badaniach rozmieszczenia zjawisk przestrzennych = Cartographic modelling in studies on spatial phenomenon layout. - Wrocław : Wydawnictwo Akademii Rolniczej, 2003. -131 s. 49 il. - (Zeszyty Naukowe / Akademii Rolniczej we Wrocławiu ; nr 459. Rozprawy 195). - Bibliogr.

Kozieł, Zenon: Geokompozycyjno-wizualizacyjne aspekty modelowania rzeźby terenu wobec współczesnych procedur pozyskiwania i przetwarzania danych. - Toruń : Wydawnictwa Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2003. - 240 s., 128 il., mapy, 18, tabl. + CD-ROM. - (Rozprawy habilitacyjne / Uniwersytet Mikołaja Kopernika). - Bibliogr. - Summary. - ISBN 83-231-1609-1

Kozubek, Elżbieta Barbara: Zmiany użytkowania ziemi w regionie tarnobrzeskim pod wpływem uprzemysłowienia w latach 1937-1992 w świetle interpretacji map i obrazów satelitarnych. - Warszawa : PAN IGiPZ, 2002. - 89 s. - (Dokumentacja Geograficzna ; 25). - Summary. - ISBN 83-87954-2-33

Mapa w systemach komputerowych. XXVIII Ogólnopolska Konferencja Kartograficzna, Szczecin, 25-27 października 2001 r. / Uniwersytet Szczeciński - Instytut Nauk o Morzu, Zakład Teledetekcji i Kartografii Morskiej ; Książnica Pomorska w Szczecinie ; Polskie Towarzystwo Geograficzne - Oddział Kartograficzny ; red. tomu Kazimierz Furmańczyk. - Szczecin : Książnica Pomorska, 2001. - 218 s., il, tabl. - (Materiały Ogólnopolskich Konferencji Kartograficznych ; T. 23). - ISBN 83-87879-26-6

Metody kartograficzne a możliwości systemów komputerowych = Kartografičeskij metod i wozmožnosti komputernych sistem / Red. naukowa Aleksander M. Berlant, Jacek Pasławski. - Warszawa : Uniwersytet Warszawski. Wydział Geografii i Studiów Regionalnych, 2001 (2002). - 185 s. -Bibliogr. - ISBN 83-85785-86-8

Metodyka opracowania Szczegółowej mapy geologicznej Polski w skali 1:50 000 / Pod red. Leszka Marksa i Andrzeja Bera ; Ministerstwo Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa. - Warszawa : Państwowy Instytut Geologiczny, 1999. - 90 s., 35 il. - Bibliogr.

Michalak, Janusz: Podstawy metodyczne i technologiczne infrastruktur geoinformacyjnych. - 140 s., 121 il., tabl. + CD-ROM. - (Roczniki Geomatyki = Annals of Geomatics / Polish Association for Spatial Information ; [Jerzy Gaździcki red. nacz.] ; T.1, z. 2). - Warszawa : PTIP, 2003. - ISSN 1731-5522

Modelowanie kartograficzne w badaniach przydatności obszarów pod zalesienie / Praca zbiorowa pod red. Haliny Klimczak. - Wrocław : Wydawnictwo Akademii Rolniczej we Wrocławiu, 2001. - 148 s., il, tabl. + CD-ROM. - Bibliogr. - ISBN 83-87866-87-3

Pasławski, Jacek: Jak opracować kartogram. - Wyd. 2. - Warszawa : Uniwersytet Warszawski. Wydział Geografii i Studiów Regionalnych, 2003. - 120 s., il., tabl. - ISBN 83-89502-30-5

Paszyński, Janusz & Miara, Krystyna & Skoczek, Józef: Wymiana energii między atmosferą a podłożem jako podstawa kartowania topoklimatycznego. - Warszawa : Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, 1999. - 127 s. - (Dokumentacja Geograficzna ; 14). - Bibliogr. - ISBN 83-87954-45-4

Polskie wojskowe mapy w standardach NATO (Przewodnik) / oprac. Eugeniusz Sobczyński & Zdzisław Tomaszewski & Janusz Sielecki. - Warszawa : Sztab Generalny Wojska Polskiego. Zarząd Geografii Wojskowej, 2000. - 137 s. 7 map. - Bibliogr.

50-lecie pracy dydaktycznej i naukowej Katedry Kartografii Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego / Red. naukowa tomu Jacek Pasławski. - Warszawa : Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, 2000. - 215 s. - (Prace i Studia Geograficzne ; T.26). - Bibliogr. - ISBN 83-235-0177-7

Projektowanie i redakcja map = Map design and map compilation : główne problemy współczesnej kartografii 2005 / Pod red. Władysława Pawlaka i Waldemara Spallka. - Wrocław : Uniwersytet Wrocławski. Pracownia Atlasu Dolnego Śląska; Zakład Kartografii Instytutu Geografii i Rozwoju Regionalnego, 2005. - 224 s. - Bibliogr. - Summary. - ISBN 83-915878-6-X

Prószyński, Witold & Kwaśniak, Mieczysław: Niezawodność sieci geodezyjnych. - Warszawa : Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 2002. - 144 s., 44 il., 41 tabl. - Bibliogr. - ISBN 83-7207-357-0

Reichen, Jerzy & Woźniak, Kazimierz: Polskie atlasy dialektyczne i etnograficzne. - Kraków : Wydawn. Lexis, 2004. - 496 s., 48 s. nlb., 42 repr. map. - ISBN 83-89425-14-9

Senetra, Adam & Cieślak, Iwona: Kartograficzne aspekty oceny i waloryzacji przestrzeni. - Olsztyn : Wydaw. Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, 2004. - 117, 11 nlb s, 30 il, 17 tab. - Bibliogr. - ISBN 83-7299-297-5

Sitek, Zbigniew: Wprowadzenie do teledetekcji lotniczej i satelitarnej. - Wyd. 2. poprawione i rozszerzone. - Kraków : Uczelniane Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, 2000. - 354 s., 127 il. - Bibliogr. - ISBN 83-88408-30-5

Sobczyński, Eugeniusz & Pietruszka, Jerzy: Mapy lotnicze (Przewodnik). - Warszawa : Ministerstwo Obrony Narodowej ; Sztab Generalny Wojska Polskiego, 2004. - 147 s., 4 tabl. - Bibliogr.

Społeczna i edukacyjna rola kartografii w Polsce = the Role of Cartography in Polish Society and Education : XXXI Ogólnopolska Konferencja Kartograficzna [...] / red. Jerzy Ostrowski, Jacek Pasławski. - Warszawa : Główny Urząd Geodezji i Kartografii ; Polskie Towarzystwo Geograficzne ; Uniwersytet Warszawski, 2005. - 272 s. - (Materiały Ogólnopolskich Konferencji Kartograficznych ; t. 26). - Bibliogr. - Summary. - ISBN 83-89502-66-6

Świat mapy, świat na mapie. Główne problemy współczesnej kartografii 2002 / Pod red. Władysława Pawlaka ; Uniwersytet Wrocławski. Pracownia Atlasu Dolnego Śląska i Zakład Kartografii = World of the map - the world on the map. Main Problems of Contemporary Cartography / Edited by Władysław Pawlak ; Wrocław University. Lower Silesia Atlas Research Center and Department of Cartography. - Wrocław : Uniwersytet Wrocławski, 2002. - 190 s., il. - Bibliogr. - Summary of the papers. - ISBN 83-915878-0-0

Uproszczenia, uogólnienia, synteza. Główne problemy współczesnej kartografii / Pod red. Władysława Pawlaka ; Uniwersytet Wrocławski. Pracownia Atlasu Dolnego Śląska ; Zakład Kartografii Instytutu Geograficznego Uniwersytetu Wrocławskiego = Simplification, Generalization, Synthesis. Main Problems of Contemporary Cartography / Edited by Władysław Pawlak ; Wrocław University. Lower Silesia Atlas Research Center and Department of Cartography. - Wrocław : Uniwersytet Wrocławski. Pracownia Atlasu Dolnego Śląska i Zakład Kartografii, 2001 (2002). - 208 s., il. - Bibliogr. - ISBN 83-907923-8-9

Urbański, Jacek: Modelowanie kartograficzne strefy brzegowej morza. - Gdańsk : Wydawnictwa Uniwersytetu Gdańskiego, 2001. - 159 s., 52 il. - Bibliogr. - ISBN 83-7326-024-21

Weintrit, Adam: Aktualizacja map i wydawnictw nawigacyjnych. Poradnik drugiego oficera / Wyższa Szkoła Morska Gdynia. - Wyd. 5 popr. i uzup. - Gdynia : WSM Dział Wydawnictw, 2000. - 306 s., [6] k. tabl., il., mapy. - Bibliogr. - ISBN 83-87875-023

Weintrit, Adam: Koncepcja automatycznej rejestracji pozycji statku z wykorzystaniem elektronicznej mapy nawigacyjnej. - Warszawa : Politechnika Warszawska, 2003. - 150 s., 67 map., 14 tabl. - (Prace Naukowe / Politechnika Warszawska ; z. 38 Geodezja). - Bibliogr. - Summary

Wprowadzenie do kartografii i topografii / red. naukowa Jacek Pasławski. - Wrocław : Wydawn. Nowa Era, 2006. - 399 s. - Bibliogr. - ISBN 83-7409-229-7

Wrona, Jerzy: Podstawowe metody kartografii społeczno-gospodarczej. - Wyd. 4 zaktualizowane. - Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 2004. - 100 s.101 il. - Bibliogr. - ISBN 83-7252-217-9

Złożoność, modelowanie, technologia. Główne problemy współczesnej kartografii 2000 / Pod red. Władysława Pawlaka ; Uniwersytet Wrocławski. Pracownia Atlasu Dolnego Śląska ; Zakład Kartografii Instytutu Geograficznego Uniwersytetu Wrocławskiego = Complexity, Modelling, Technology. Main Problems of Contemporary Cartography 2000 / Edited by Władysław Pawlak ; Wrocław University. Lower Silesia Atlas Research Center and Department of Cartography. - Wrocław : Uniwersytet Wrocławski. Pracownia Atlasu Dolnego Śląska i Zakład Kartografii, 2000. - 176 s., il. - Bibliogr. - Summary. - ISBN 83-907923-5-4

Żyszkowska, Wiesława: Semiotyczne aspekty wizualizacji kartograficznej. - Wroclaw : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2000. - 123 s., 30 il. - (Acta Universitatis Wratislaviensis ; No 2255. Studia Geograficzne 73). - Bibliogr. - Summary

History of Cartography


25 lat Zakładu Kartografii i Teledetekcji w Instytucie Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ : Historia i aktualne kierunki badań / red. Ireneusz Jędrychowski. - Kraków : Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2005. - 164 s. - Bibliogr. - ISBN 83-88424-46-7

50 lat PPWK. 80 lat Książnicy-Atlas / oprac. Polskie Przedsiębiorstwo Wydawnictw Kartograficznych im. Eugeniusza Romera ; red. Beata Konopska. - Warszawa : PPWK, 2001. - 135 s., il. - ISBN 83-7329-018-4

50 lat studiów kartograficznych w Politechnice Warszawskiej 1954-2004. Warszawa 14 maja 2004 r. / oprac. Michał Stankiewicz. - Warszawa : Zakład Kartografii Politechniki Warszawskiej, 2004. - 91 s., 36 fot. - Bibliogr.

50-lecie pracy dydaktycznej i naukowej Katedry Kartografii Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego / Red. naukowa tomu Jacek Pasławski. - Warszawa : Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, 2000. - 215 s. - (Prace i Studia Geograficzne ; T.26). - Bibliogr. - ISBN 83-235-0177-7

55-lecie Instytutu Geodezji i Kartografii. Sesja jubileuszowa. Pałac Staszica - 19 czerwca 2000 r. / Red. Wojciech Bychawski. - Warszawa : Instytut Geodezji i Kartografii, 2000. - 108 s., il.

60 lat Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii / red. Łucja Knoll ; red. tekstów Bohdan Roliński. - Warszawa : GUGiK, 2005. - 184 s. - ISBN 83-239-8289-8

Adamczak, Jan Leszek: Fortyfikacje stałe na polskim przedmurzu od połowy XV do końca XVII wieku. - 249 s., 1 mapa. - Kielce : Politechnika Świętokrzyska, 2004. - (Monografie, Studia, Rozprawy ; nr 48). - ISSN 0239-4952

Atlasy, mapy i globusy Eugeniusza Romera. Katalog / oprac. pod kierunkiem Barbary Przyłuskiej ; autorzy opisów katal. Barbara Majewska [et al.] ; red. naukowa Jerzy Ostrowski, Lucyna Szaniawska. - Warszawa : Biblioteka Narodowa, 2004. - 94 s., 72 s. repr. map. - (Studia i Materiały z Historii Kartografii ; 18). - Introduction / transl. Philip Earl Steele. - Bibliogr. - ISBN 83-7009-554-2

Augusiewicz, Sławomir: Zbiory kartograficzne Muzeum Warmii i Mazur. - Olsztyn : Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie ; Towarzystwo Przyjaciół Muzeum, 2000. - 108 s., 14 map. - (Zeszyty Muzeum Warmii i Mazur ; 5 Kartografia). - Bibliogr. - ISSN 1505-8042

Borowicz, Dorota: Mapy narodowościowe Górnego Śląska od połowy XIX wieku do II wojny światowej. - Wrocław : Wydawn. Uniwersytetu Wrocławskiego, 2004 (druk 2005). - 181 s. - (Acta Universitatis Wratislaviensis ; no 2710). - Bibliogr. - ISBN 83-229-2569-7

Civitates Veteris Poloniae = Miasta dawnej Rzeczypospolitej. Kolekcja White & Case / oprac. i red. Arkadiusz Dobrzyniecki, Stanisław Kozak. - Warszawa : White & Case W. Daniłowicz, W. Jurcewicz i Wspólnicy - Kancelaria Prawna, 2003. - 55 s., 19 repr. map. - Bibliogr. - Pol., eng. - ISBN 83-917978-2-1

Czechowicz, Bogusław: Historia kartografii Śląska XII-XIX wieku. - Wrocław : Wrocławska Fundacja Studentów Historii Sztuki, 2004. - 187 s. - Bibliogr. - ISBN 83-903110-7-0

Dworsatschek, Mariusz: Imago Silesiae. Z kolekcji Tomasza Niewodniczańskiego. - Wrocław : Towarzystwo Przyjaciół Ossolineum, 2002. - 171 s., 51 repr. map. - Bibliogr. - ISBN 83-7095-062-0

Eugeniusz Romer, geograf i kartograf trzech epok. Materiały Sesji Naukowej. Warszawa, 16 kwietnia 2004 rok / red. naukowa tomu Jerzy Ostrowski, Jacek Pasławski, Lucyna Szaniawska. - Warszawa : Biblioteka Narodowa, 2004. - 190 s., repr. map, tabl. - (Studia i Materiały z Historii Kartografii ; 19). - Summaries of the papers and articles / transl. Philip Earl Steele. - Bibliogr. - ISBN 83-7009-578-X

Gmina Warszawa-Białołęka. Tereny gminy Warszawa-Białołęka na dawnych mapach średnioskalowych XVIII-XX wieku oraz na mapach współczesnych / oprac. części historycznej i wybór kartografii Adam Jankiewicz. - Kraków : PJM Group, 2001. - 16 s., repr. map. - ISBN 83-88671-02-2

Greiner, Piotr: Plany i weduty miast Górnego Śląska do końca XVIII wieku. Część I. Plany miast. - Katowice : "Śląsk" Wydawnictwo Naukowe, 2000. - 136 s., 31 repr. map. - Bibliogr. - ISBN 83-7164-254-7

Horodyski, Bogdan: Dzieje atlasu Śląska 1729-1752 / Rękopis oprac. Bogdan E. Horodyski. - Warszawa : Biblioteka Narodowa, 2002. - 176 s. + teka 45x75 cm, repr. 20 map. - (Zabytki Polskiej Kartografii = Polish Cartography Monuments ; z. 7). - Bibliogr. - Summary. - ISBN 83-7009-359-0

Imago Poloniae. Dawna Rzeczpospolita na mapach, dokumentach i starodrukach w zbiorach Tomasza Niewodniczańskiego = Imago Poloniae Das Polnisch-Litauische Reich in Karten. Dokumenten und alten Drucken in der Sammlung von Tomasz Niewodniczański / Autorzy katalogu Kazimierz Kozica, Janusz Pezda ; wydawca i odpowiedzialny red. Tomasz Niewodniczański ; tłumacz na j. niem. Arnold Bartetzky. - Warszawa : Agencja Reklamowo-Wydawnicza Arkadiusz Grzegorczyk, 2002. - T. I, 324 s., T. II, 324 s. - Bibliogr. - ISBN 83-88823-16-7

Jędrzejczyk, Dobiesław & Wilk, Waldemar: Eugeniusz Romer jako geograf społeczno-gospodarczy. - Warszawa : Wydział Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego, 1999. - 141 s. - ISBN 83-85785-62-0

Jodłowski, Antoni & Walczy, Łukasz & Gawroński, Wojciech: Obraz Żupy Wielickiej i miasta Wieliczki na mapach Wilhelma Hondiusa z 1645 roku. - Warszawa : Biblioteka Narodowa, 2005. - 64 s., tuba z 4 repr. map. - (Zabytki Polskiej Kartografii ; z. 9) - Bibliogr. - ISBN 83-7009-491-0. - ISSN 0860-3774

Karol Perthées (1739-1815) fizjolog pierwszej Rzeczypospolitej. Życie oraz działalność kartograficzna i etnograficzna / pod red. naukową Jerzego Pawłowskiego ; Komitet Historii Nauki i Techniki PAN = Karol Perthées (1739-1815) physiographe de la Féderation Polono-Lithuanienne. La vie et l'activité cartographique et entomologique / Réd. scientifique Jerzy Pawłowski = Karol Perthées (1739-1815) physiographer of the Polish-Lithuanian Commonwelth. Life & cartographical and entomological activity / Scientific ed. Jerzy Pawłowski. - Warszawa : Wydawnictwo Retro-Art., 2003. - 342 s. - (Rozprawy z Dziejów Nauki i Techniki ; T.14). - Résumé, summary. - ISBN 83-87992-25-9

Kartografia Królestwa Polskiego 1815-1915. Materiały XVIII Ogólnopolskiej Konferencji Historyków Kartografii, Warszawa 21-22 listopada 1997 / Pod red. Lucyny Szaniawskiej i Jerzego Ostrowskiego ; Polska Akademia Nauk, Instytut Historii Nauki, Zespół Historii Kartografii ; Biblioteka Narodowa, Zakład Zbiorów Kartograficznych. - Warszawa : Biblioteka Narodowa, 2000. - 280 s. - (Z Dziejów Kartografii ; T. 10). - Bibliogr. - Summary. - ISBN 83-7009-279-9

Kartografia polska XIX wieku w dorobku Bolesława Olszewicza. XX Ogólnopolska Konferencja Historyków Kartografii. Polanica Zdrój, 13-15 kwietnia 2000 r. / Zespół Historii Kartografii, Instytut Historii Nauki PAN. - Warszawa ; Wrocław, 2000. - 249 s. - (Z Dziejów Kartografii ; T. 12). - Bibliogr. - Summary. - ISBN 83-86062-96-7

Konias, Andrzej: Kartografia topograficzna Śląska Cieszyńskiego i zaboru austriackiego od połowy XVIII wieku do początku XX wieku. - Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2000. - 259, 21 s, 59 nlb s. repr. map. - (Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach ; nr 1866). - Bibliogr. - Summary, Zusammenfassung. - ISBN 83-226-0969-8

Kozica, Kazimierz & Pezda, Janusz: Dantiscum Emporium Totius Europae Celebrimum : Gdańsk i Bałtyk na mapach, widokach oraz dokumentach ze zbiorów Tomasza Niewodniczańskiego (Bitburg, Niemcy) : katalog wystawy. - Gdańsk : Muzeum Historyczne Miasta Gdańska, 2004. - 487 s., 305 repr. map. - Bibliogr. - ISBN 83-918610-8-2
Kozłowska-Szczęsna Teresa: Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. Stanisława Leszczyckiego PAN w pięćdziesiątą rocznicę działalności. - 152 s. - (Dokumentacja Geograficzna ; nr 30, 2004)


Kozyrski, Robert: Bibliografia map i planów opracowanych w Instytucie Geografii Historycznej Kościoła w Polsce KUL i wydanych w latach 1956-2000. - Lublin : Katolicki Uniwersytet Lubelski. Instytut Geografii Historycznej Kościoła w Polsce, 2001. - 372 s. - Bibliogr. - ISBN 83-85854-65-7

Królikowski, Lech & Szaniawska, Lucyna: Plany i mapy Warszawy 1832-1944. - Warszawa : Biblioteka Narodowa, 1999. - 67 s. + 25 repr. planów, w tece 30x44 cm. - (Zabytki Polskiej Kartografii = Polish Cartography Monuments ; z. 5). - Bibliogr. - Summary. - ISBN 83-7009-261-6

Księga jubileuszowa. 50 lat Zakładu Kartografii / Red. Waldemar Spallek ; Uniwersytet Wrocławski. Zakład Kartografii Instytutu Geografii i Rozwoju Regionalnego ; Pracownia Atlasu Dolnego Śląska. - Wrocław : Uniwersytet Wrocławski, 2003. - 364 s., il. - Bibliogr. - ISBN 83-915878-2-7

Mapa w pracy historyka. Materiały XIX Ogólnopolskiej Konferencji Historyków Kartografii, Wrocław 10-12 IX 1998 r. / Pod red. Teresy Bogacz i Beaty Konopskiej ; Polska Akademia Nauk, Instytut Historii Nauki ; Urząd Miejski Wrocławia ; Biuro Rozwoju Wrocławia. - Wrocław ; Warszawa, 1999. - XIX, 243 s. - (Z Dziejów Kartografii ; T. 11). - Bibliogr. - Summary. - ISBN 83-86062-66-5

Materiały do Słownika kartografów i geodetów polskich. Archiwalia z dawnej Pracowni Historii Geografii i Kartografii Bolesława Olszewicza / przygotowali do wydania Jan Szeliga i Wiesława Wernerowa ; Instytut Historii Nauki PAN ; Zespół Historii Kartografii ; Polskie Towarzystwo Geograficzne. - Warszawa : Retro-Art., 1999. - 201 s. - Bibliogr. - ISBN 83-87992-10-0

Medyńska-Gulij, Beata: Mapy księstw śląskich świdnickiego, jaworskiego i legnickiego z II połowy XVII wieku Fryderyka Khünoviusa. - Wrocław : Wydawnictwo GAJT 1991, 2002 (druk 2003). - 134 s., 3 repr. map. - Bibliogr. - Summary, Zusammenfassung. - ISBN 83-88178-17-2

Naronowicz - Naroński, Józef: Kartografia. O delineacyjach miejsc różnych i czynienia map geographice / Rękopis z 1659 roku do druku przygotował oraz wstępem i komentarzem opatrzył Tadeusz Marian Nowak. - Białystok : Ośrodek Badań Historii Wojskowej ; Muzeum Wojska w Białymstoku, 2002. - 205 s., 80 il. - Bibliogr. - ISBN 83-86232-41-2

Olszewicz, Bolesław: Kartografia polska XIX wieku. Przegląd chronologiczno-bibliograficzny / oprac. Wiesława Wernerowa, Jerzy Ostrowski ; Instytut Historii Nauki PAN ; Polskie Towarzystwo Geograficzne. - Warszawa : Retro-Art, 1998-1999. - Vols. 1-2, 528 s. + vol. 3, 192 s. - ISBN 83-908973-8-5 vols. 1-2, ISBN 83-87992-09-7 vol. 3

Paćko, Teresa & Trzebiński, Wojciech: Mapy ziem polskich przeglądowe i jednoarkuszowe topograficzne wydane w latach 1764-1814 i wybór map z lat 1815-1870 z uwzględnieniem zbiorów Biblioteki Polskiej w Paryżu. - Warszawa : Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, 2000. - 260 s. 10 il. - (Centralny katalog zbiorów kartograficznych w Polsce = The Central Catalogue of Cartographical Collections in Poland ; vol. 6). - Bibliogr. - ISBN 83 87954-50-0

Piasecka, Janina E.: Polskie globusy Ziemi z XIX i XX wieku. - Lublin : Muzeum Lubelskie ; Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2004. - 48 s., 16 repr. glob., tabl. - Bibliogr. - ISBN 83-227-2274-5

Pierzchała, Ewa: Plany i widoki Szczecina na przestrzeni wieków = Pläne und Stadtansichten von Stettin um die Jahrhundertwende. Katalog wystawy/Ausstellungskatalog / Państwowa Biblioteka Pruskiego Dziedzictwa Kulturalnego w Berlinie ; Książnica Pomorska w Szczecinie ; Archiwum Pomorskie w Szczecinie ; Uniwersytet Szczeciński - Zakład Badań Lotniczych, Satelitarnych i Kartografii Morskiej. - Szczecin : Książnica Pomorska, 2001. - 75 s. - ISBN 83-87879-27-4

Polonia : Atlas map z XVI-XVIII wieku / wstęp historyczny Stanisław Alexandrowicz ; opisy map Lucyna Szaniawska. - Warszawa : Główny Urząd Geodezji i Kartografii, 2005. - XIX s., 54 s., 54 repr. map. - Bibliogr. - ISBN 83-239-9021-2

Przybytek, Dariusz: Kartografia historyczna Śląska XVII-XX wieku. - Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2002. - 188 s., 36 repr. map. - (Acta Universitatis Wratislaviensis : No 2456). - Bibliogr. - Zusammenfassung. - ISBN 83-229-2346-5

Sirko, Mieczysław: Zarys historii kartografii. - Lublin : Wydaw. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 1999. - 351 s., il, tabl. - Bibliogr. - ISBN 83-227-1293-6

Sobczyński, Eugeniusz: Historia Służby Geograficznej i Topograficznej Wojska Polskiego. - Warszawa : Dom Wydawniczy Bellona, 2000. - 389 s., il. - Bibliogr. - ISBN 83-09246-X

Szeliga, Jan: Działalność kartograficzna Samuela i Jana Suchodolców w Prusach w XVII i XVIII wieku. - Warszawa : Biblioteka Narodowa, 2004. - 222 s. + portfolio 31 repr. map, CD-ROM. - (Zabytki Polskiej Kartografii = Polish Cartography Monuments ; z. 8). - Bibliogr. - Summary. - ISSN 0860-3774 ; ISBN 83-7009-562-3

Terrae veteris Poloniae. Mapy Rzeczypospolitej od XVI do XVIII wieku. Kolekcja White & Case = Maps of the Commonwealth of Poland from the 16th to the 18th century / Redakcja i opracowanie katalogu Roman Wytyczak. - Warszawa : White & Case W. Daniłowicz, W. Jurcewicz i Wspólnicy - Kancelaria Prawna, 2002. - 95 s., 38 repr. map. - Bibliogr. - Pol., eng. - ISBN 83-917978-0-5

GIS (Geographic information systems)


Bielecka, Elżbieta: Metoda wyznaczania obszarów o niekorzystnych warunkach dla gospodarki rolnej z wykorzystaniem systemu informacji przestrzennej.- Warszawa : Instytut Geodezji i Kartografii, 2002. - 82 s., 27 il. - (Seria Monograficzna / Instytut Geodezji i Kartografii ; nr 5). - Summary. - ISBN 83-91621-650

Bojarowski, Krzysztof: Dobór zasobów informacji geometrycznych w systemach przestrzennych. - Olsztyn : Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, 2001. - 51 s., il. - (Rozprawy i Monografie Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego ; 47). - Bibliogr. - ISBN 83-7299-14-05

Borysławski, Zbigniew R.: Komputerowe systemy informacji przestrzennej w ochronie środowiska. - Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 1999. - 47, 5 nlb. s., 19 il. - (Acta Universitatis Wratislaviensis ; No 2021). - Bibliogr. - ISBN 83-229164-26

EnviroMount. Conference on GIS and RS in Mountain Environment Research. 19-23 September 2002. Zakopane. Poland = EnviroMount. Konferencja GIS i teledetekcja w badaniach środowisk górskich. - Kraków : Jagiellonian University. GIS Laboratory, Institute of Geography and Spatial Management, 2002. - 71 s. - Pol., eng. - ISBN 83-88934-18-X

Fotogrametria, teledetekcja i GIS u progu trzeciego tysiąclecia. Materiały Ogólnopolskiego Sympozjum Naukowego zorganizowanego w dniach 27-29 września 2000 roku w Krakowie i w Kalwarii Zebrzydowskiej / Red. zeszytu Józef Jachimski ; Polskie Towarzystwo Fotogrametrii i Teledetekcji. Sekcja Fotogrametrii i Teledetekcji Komitetu Geodezji PAN [et al.]. - Kraków : Zakład Fotogrametrii i Informatyki Teledetekcyjnej AGH, 2000. - XXVI, 574 s.,il. - (Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i teledetekcji ; vol. 10)

Gaździcki, Jerzy: Leksykon geomatyczny = Lexicon of geomatics / Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej. - Wyd. 2. - Warszawa : Wydawnictwo "Wieś Jutra", 2001 (2002). - 136 s. - Bibliogr. - ISBN 83-88368-20-6

Geodezyjne i kartograficzne aspekty systemów informacji przestrzennej / Redakcja Lech Kaczmarek, Ireneusz Wyczałek ; Stowarzyszenie Geodetów Polskich. Oddział Wielkopolski w Poznaniu ; Politechnika Poznańska. Zakład Geodezji ; Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Sekcja Ekologiczna w Jeziorach. - Poznań ; Jeziory : Stacja Ekologiczna WAM, 2002. - 115 s. il. - ISBN 83-908178-9-6

Geographical Information Systems. Interdisciplinary aspects = Systemy informacji geograficznej - aspekty interdyscyplinarne / Editors Małgorzata Gajos, Urszula Muga-Piątek. - Sosnowiec ; Zagrzeb : Uniwersytet Śląski, Hrvatski Informatički Zbor-GIS FORUM, 2003. - 609 s. il., tabl. - ISBN 83-918826-1-6 ; ISBN 953-6129-26-4.

GIS and databases in the forest protection in Central Europe / ed. by Wojciech Grodzicki. - Warszawa : Forest Research Institute, 2005. - 93 s. - Bibliogr. - ISBN 83-87647-39-X

GIS w praktyce. Materiały konferencyjne. 28-29 listopada 2002. Centrum Kongresowe Warszawianka w Jachrance. - Warszawa : Centrum Promocji Turystyki, 2002. - 97 s., il., tabl. - Bibliogr.

Kurczyński, Zdzisław: Współdziałanie wieloźródłowych systemów obrazowania powierzchni Ziemi. - Warszawa : Wydaw. Politechniki Warszawskiej, 2004. - 28 s., 14 il. - (Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Geodezja ; z 39). - Bibliogr.

Kwiecień, Janusz: Systemy informacji geograficznej : podstawy. - Bydgoszcz : Wydaw. Uczelniane Akademii Techniczno-Rolniczej w Bydgoszczy, 2004. - 163 s., 117 il. - Bibliogr. - ISBN 83-89334-31-3

Litwin, Leszek & Myrda Grzegorz: Systemy Informacji Przestrzennej : Zarządzanie danymi przestrzennymi GIS, SIP, SIT i LIS. - Gliwice : Helion, 2005. - 286 s., 4 dodatki, 15 tabl. - Bibliogr. - ISBN 83-7361-846-5

Magnuszewski, Artur: Systemy geoinformacyjne w badaniach ekohydrograficznych. Przykład doliny Wisły pod Płockiem = Geographical information systems in ecohydrological studies . - Warszawa : Uniwersytet Warszawski. Wydział Geografii i Studiów Regionalnych, 2002. - 113 s., 8 tabl., il. - Bibliogr. - Summary. - ISBN 83-85785-892

Majchrowska, Anna: Wpływ antropopresji na przemiany środowiska przyrodniczego zachodniej części województwa łódzkiego (z wykorzystaniem Systemów Informacji Geograficznej). - Łódź : Łódzkie Towarzystwo Naukowe, 2002. - 175 s., [11] k. tabl., il., mapy. - (Acta Geographica Lodziensia ; nr 82). - Bibliogr. - ISSN 0065-1249

Miś, Ryszard & Strzeliński, Paweł & Węgiel, Andrzej: Systemy informacji przestrzennej w leśnictwie i ochronie środowiska leśnego. - Poznań : Wydawnictwo Akademii Rolniczej, 2001. - 158 s., il. - Bibliogr. - ISBN 83-71602-510

Modelowanie danych przestrzennych. Materiały II Ogólnopolskiego Seminarium. Warszawa, 20 marca 2000 r. / Sekcja Kartografii Komitetu Geodezji PAN ; Sekcja Geoinformatyki Komitetu Geodezji PAN ; Instytut Geodezji i Kartografii. - [S. l. : s. n.], 2000. - [61] s., il. - Bibliogr.

Mularz, Stanisław: Podstawy teledetekcji : wprowadzenie do GIS. - Kraków : Wydaw. Politechniki Krakowskiej, 2004. - 67 s., 22 il. - Bibliogr. - ISBN 83-7242-317-2

Nowe obowiązujące niebieskie i ziemskie systemy i układy odniesienia oraz ich wzajemne relacje / red. Jana Kaczyńskiego. - Warszawa : Instytut Geodezji i Kartografii, 2004. - 276 s. - (Seria monograficzna ; nr 16). - Bibliogr.

Opracowania cyfrowe w fotogrametrii, teledetekcji i GIS. Materiały Ogólnopolskiego Sympozjum Naukowego zorganizowanego w dniach 16-17 września 1999 r. w Miarkach k. Olsztyna / Polskie Towarzystwo Fotogrametrii i teledetekcji oraz katedra Fotogrametrii i teledetekcji Wydziału Geodezji i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Warmińsko-mazurskiego w Olsztynie ; Red. zeszytu Piotr Sawicki. - Olsztyn : UW-M, 1999. - 275 s. - (Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji ; vol. 9). - ISBN 83-88039-512

Stepnowski, Andrzej: Systemy akustycznego monitoringu środowiska morskiego. - Gdańsk : Gdańskie Towarzystwo Naukowe, 2001. - 249 s. - Bibliogr. - ISBN 83-87359-46-7

Struzik, Piotr: Zastosowanie informacji satelitarnej AVHRR/NOAA do klasyfikacji pokrycia terenu. - Warszawa : Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, 1999. - 97 s.,53 il. - (Materiały badawcze. Seria: Hydrografia i Oceanologia ; 25). - Bibliogr.

Systemy informacji o terenie w zarządzaniu, dowodzeniu i kierowaniu. I Sympozjum Naukowe, Jelenia Góra 12-13 maja 2000 r. / Instytut Automatyzacji Systemów Dowodzenia WAT ; Instytut Inżynierii Wojskowej Wydziału Inżynierii, Chemii i Fizyki Technicznej WAT ; Centrum Informatyki SG Wojska Polskiego ; Instytut Podstaw Informatyki PAN ; Przemysłowy Instytut Telekomunikacji.- [S. l. : s. n., 2000]. - 290, 6 nlb. s.

Systemy Informacji Przestrzennej. X Konferencja Naukowo-Techniczna. Zegrze k. Warszawy, 12-14 czerwca 2000 / Redakcja Jerzy Gaździcki, Ewa Musiał ; Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej. - Warszawa : Wydawnictwo "Wieś Jutra", 2000. - 444 s. - ISBN 83-88368-07-9

Systemy Informacji Przestrzennej. XI Konferencja Naukowo-Techniczna. Warszawa, 28-30 maja 2001 / Redakcja Jerzy Gaździcki, Ewa Musiał ; Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej . - Warszawa : Wydawnictwo "Wieś Jutra", 2001. - 392 s. - ISBN 83-88368-16-8

Systemy Informacji Przestrzennej. XII Konferencja Naukowo-Techniczna. Warszawa, 17 maja 2002 / Red. Jerzy Gazdzicki, Ewa Musiał ; Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej. - Warszawa : Wydawnictwo "Wieś Jutra", 2002. - 211 s. - ISBN 83-88368-23-0

Systemy informacji przestrzennej w planowaniu i rozwoju regionalnym / red. Tomasza Parteki, Jarosława T. Czochańskiego. - Warszawa : Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, 2003. - 216 s., 16 il., tabl. - (Biuletyn Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN ; z. 206). - Bibliogr.

Systemy informacji topograficznej kraju : teoretyczne i metodyczne opracowanie koncepcyjne / pod red. Andrzeja Makowskiego. - Warszawa : Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 2005. - 454 s. - Bibliogr. - ISBN 83-7207-581-6

Ustrnul, Zbigniew & Czekierda, Danuta: Zróżnicowanie przestrzenne warunków termicznych powietrza Polski z wykorzystaniem GIS. - Warszawa : Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, 2003. - 83 s., 81 il. - Bibliogr. - Summary. - ISBN 83-88897-217

Werner, Piotr: Wprowadzenie do systemów geoinformacyjnych. - Wyd. 2 poszerzone i uaktualnione. - Warszawa : Uniwersytet Warszawski. Wydział geografii i Studiów Regionalnych, 2004. - 200 s., 36 il. - Bibliogr. - ISBN 83-921504-0-6

Map Archives


Bartoszewicz, Agnieszka & Bartoszewicz, Henryk: Plany szczegółowe Warszawy 1800-1914 w zbiorach Archiwum Glównego Akt Dawnych. Katalog. - Pułtusk ; Warszawa : Wyższa Szkoła Humanistyczna w Pułtusku ; Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych ; Archiwum Główne Akt Dawnych, 2002. - 267 s., 50 repr. map. - Bibliogr. - ISBN 83-88067-52-4 ; 83-86643-79-X

Map Curatorship


Korycka - Skorupa, Jolanta & Pasławski, Jacek: Wybrane publikacje bibliograficzne i informacyjne z zakresu kartografii. Materiały dla studentów seminarium licencjackiego w Katedrze Kartografii. - Wyd. 6, uzupełnione. - Warszawa : Uniwersytet Warszawski. Wydział Geografii i Studiów Regionalnych. Katedra Kartografii, 2001. - 58 s.

Lenartowicz, Maria & Paluszkiewicz, Anna: Format USMARC rekordu bibliograficznego dla książki / Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich ; Centrum Formatów i Kartotek Wzorcowych Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie. - Wyd. 2. - Warszawa : SBP, 2003. - 222 s. - (Formaty, Kartoteki ; 7). - ISBN 83-87629-52-9

Opis książki w formacie MARC 21. Zasady tworzenia rekordu bibliograficznego i rekordu egzemplarza w systemie INNOPAC w Bibliotece Narodowej / opracowała Zofia Byczkowska. - Wyd. 2 zmienione. - Warszawa : Biblioteka Narodowa, 2002. - 336 s. - Bibliogr. - ISBN 83-7009-456-2

Polska Norma PN-N-01152-5: marzec 2001. Opis bibliograficzny - Dokumenty kartograficzne / Ustanowiona przez Polski Komitet Normalizacyjny. - [Warszawa] : Polski Komitet Normalizacyjny, 2001. - 49 s. - ISBN 83-7340-452-X

Sanetra, Krystyna: Format MARC 21 rekordu bibliograficznego dla dokumentów elektronicznych / Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich ; Centrum NUKat Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie. - Warszawa : SBP, 2003. - 222 s. - (Formaty, Kartoteki ; 12). - Bibliogr. - ISBN 83-89316-06-4

Toponymic guidelines of Poland for map editors and other users / prepared by Ewa Wolnicz-Pawłowska ; ed. Izabella Krauze-Tomczyk, Jerzy Ostrowski. - Ed. 3., revised. - Warszawa : Główny Urząd Geodezji i Kartografii, 2002. - 86 s. - ISBN 83-23945-55-1

 

Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren. Weitere Informationen finden Sie auf
folgender Seite.

Important Note:
The content in this site is accessible to any browser or Internet device, however, some graphics will display correctly only in the newer versions of Netscape. To get the most out of our site we suggest you upgrade to a newer browser.
More information

© 2015 Informatikdienste | Impressum | Disclaimer | 6.1.2009
top